top of page

OM OSS

SUND ENTREPRENAD AB är ett företag som arbetar inom utemiljötjänster, vi är specialiserade på trädgårdsskötsel, vinterväghållning och renhållning.

Vi värnar om miljön och använder det tänket genom allt, både i det stora och det lilla. Är det något som du inte finner svar på här, kontakta oss gärna för ett kostnadsfritt möte eller offert. 

Sund Entreprenads tänkande bygger på tre grundvärden: 

 

 

Vårt mål är att alltid ge kunden kvalitet och så hög service som möjligt.

Vardeord.png

Arbetsmiljöpolicy för SUND ENTREPRENAD AB

Inom Sund Entreprenad AB bedriver vi trädgårdsskötsel, vinterunderhåll och därmed förenlig verksamhet.

Denna verksamhet innebär inte några större arbetsmiljörisker och vi klarar de krav på verksamheten som uppställs i lagar och myndigheters föreskrifter. Vi är medvetna om vårt arbetsmiljöansvar och bevakar detta ansvar så att vi med god marginal lever upp till föreskrifter och gällande normer.

Arbetsmiljön i Sund Entreprenad AB ska inte utsätta medarbetare för ohälsa eller olycksfall och arbetsmiljön på vår arbetsplats ska vara god med hänsyn till arbetets natur.

En trivsam och eftersträvansvärd arbetsmiljö är en miljö som är så god att varje medarbetare trivs och utvecklas i sitt arbete. Det är även en miljö som innebär en frånvaro av risker. Därför ska en ärlig och öppen attityd råda på arbetsplatsen, och samtliga medarbetare ska ges möjlighet till påverkan i den egna arbetssituationen. Vi ser en bra och trivsam arbetsmiljö som en utav förutsättningarna för att vi ska kunna vara produktiva och konkurrenskraftiga, samt ha större möjligheter att rekrytera nya kvalificerade medarbetare.

Chefer och arbetsledare har ansvaret för sådana arbetsmiljö- och yttre miljöfrågor som direkt påverkas av de olika beslut som de tar. I ansvaret ligger att inom sina befogenheter skapa en så god arbetsmiljö och yttre miljö som möjligt, och närmaste högre chef ska informeras när befogenheterna inte räcker.

Även varje medarbetare ska i det dagliga arbetet visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö, då det ankommer på var och en att vara uppmärksam på och genast rapportera eventuella risker eller hot mot en god arbetsmiljö och mot den yttre miljön. I varje medarbetares ansvar ingår också att följa de instruktioner och rutiner som är upprättade av arbetsmiljömässiga skäl.

Vid nyinvesteringar, ny- eller ombyggnader eller andra förändringar i verksamheten ska arbetsmiljö- och miljöfrågor diskuteras, riskerna undersökas och konsekvenserna bedömas i samverkan med de anställda. På så vis kan och ska därefter åtgärder vidtas för att i möjligaste mån förebygga negativa effekter och minimera risker på arbetsmiljö och yttre miljö.

Vissa arbetsmiljöproblem kan vara av sådan art att teknisk, medicinsk eller psykosocial expertis behöver anlitas, och i sådant fall ska de nödvändiga åtgärderna vidtas i den mån detta är möjligt.

2020-02-11 Stockholm

Mattias Carlsten
Verksamhetsledare

bottom of page